Stadgar

Stadgar

Stadgar för Föreningen för myggbekämpning

Ändamål § 1

Föreningen som är politiskt obunden ska verka nationellt och alla oberoende av bostadsort ska ha möjlighet att ansluta sig.

Föreningens arbete ska ske i samklang med regeringsbeslut som ”god bebyggd miljö, hållbar utveckling och kravet på en god hälsa för nuvarande och kommande generationer ”

Föreningen syfte är:

 • Att föreningen skall verka för att nödvändig bekämpning kan utföras på de ställen i Sverige som drabbats av översvämningsmygg.
 • Att befrämja kunskap om stickmygg och bekämpningsmetoder.
 • Att utöva påtryckningar på berörda myndigheter och beslutsfattare.
 • Att kartlägga problemområden och arbeta nationellt.

Medlemskap § 2

Föreningen är öppen för fysiska och juridiska personer.

Medlemskap erhålles genom inbetalning till föreningen av årsavgift, vars storlek för varje år fastställs av föreningsstämman.

Medlemskapet upprätthålles genom inbetalning av årsavgift för följande år. För utövande av rösträtt på föreningsstämma eller extra stämma ska medlem visa att årsavgiften erlagts.

Beslutande organ § 3

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra stämma och styrelsen.

Kallelse § 5

Kallelse till föreningsstämma och extra stämma utsänds till samtliga medlemmar genom nyhetsbrev, digitalt eller med post, i så god tid att medlemmar kan beräknas erhålla del av kallelsen minst 14 dagar före.

Kallelsen intages också på föreningens hemsida.

Föreningsstämma § 6

Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen därtill utsett.

Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Upprättande av röstlängd genomförs av stämmans ordförande om denne valts utan omröstning. I annat fall av den som öppnat stämman. Röstlängden skall godkännas av stämman och gäller till dess den ändras av stämman.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseordförande.
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 12. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
 13. Fastställande av årsavgifter kommande år.
 14. Förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem lämnat skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Valbarhet § 7

Varje medlem äger en röst vid stämma. Föreningsstämma och extra stämma är beslutsför med det antal medlemmar som infunnit sig. Medlem som är fysisk person kan genom skriftlig fullmakt företrädas på stämman av annan röstberättigad medlem, som är på plats.

Ombudet får inte företräda fler än en fullmaktsgivare och sig själv.

Medlem, som är juridisk person, företräds på stämma av behörig ställföreträdare eller ombud. Ställföreträdaren eller ombud för medlem, som juridisk person, får inte företräda annan medlem än den juridiska personen, är denne röstberättigad medlem, kan denne även företräda sig själv.

Alla val sker öppet, om inte medlem begär sluten votering. Alla beslut fattas med absolut majoritet, såvida annat inte är stadgat. Vid lika röstetal gäller att val avgörs genom lottning och övriga ärenden genom ordförandens utslagsröst i den mån denna har rösträtt och i annat fall genom styrelsens ordförande.

Valbarhet § 8

Valbar till föreningens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i föreningen.

 Styrelsen § 9

Styrelsen skall bestå av ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter.

Suppleanter för ordinarie styrelseledamöter kan utses.

Ordföranden väljes för en tid av ett år av övriga styrelseledamöter för en tid av två år, omval får ske.

Mandatperioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den föreningsstämma som äger rum ett, eller i förekommande fall två år därefter.

Styrelsens sammanträden § 10

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning föreligger. Om minst tre styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden skall sådant äga rum snarast möjligt.

Firmateckning § 11

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen utser.

Verksamhet och räkenskapsår § 12

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Revision § 13

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en ordinarie revisor utsedd av ordinarie föreningsstämma. Därutöver ska en revisorsersättare väljas. Mandattiden är 1 år. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse vid ordinarie föreningsstämma.

Valberedning § 14

Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en är sammankallande.

Ledamöterna väljes av ordinarie föreningsstämma för perioden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.

Medlem får senast fyra veckor före årsstämma vid vilken val förekommer, inlämna förslag till kandidater för de befattningar till vilka val skall ske.

Valberedningen meddelar inför stämman de namnförslag som inkommit samt valberedningens eget förslag.

Alla kandidater skall ha accepterat nomineringen.

Stadgeändring § 15

Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna kan fattas på ordinarie stämma om samtliga närvarande röstberättigade biträder förslaget. I annat fall fordras beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. För giltigt beslut krävs att minst 2/3 av de röstande på respektive stämmor biträder beslutet samt att minst en månad förflutit mellan stämmorna. Kallelse till den senare stämman får inte skickas ut förrän den första stämman hållits.

Vid beslut om föreningens upplösning och likvidation skall utses högst tre likvidatorer. Likvidatorerna skall avlämna redovisning för sin förvaltning till föreningsstämman.

Finns överskjutande medel vid likvidationen skal dessa användas till att bilda en stiftelse om denna inte redan är bildad som skall befrämja kunskap om stickmyggor och bekämpning. Stiftelsen skall vara självständig.

När likvidationen är avslutad och likvidatorernas redovisning är framlagd anses föreningen upplöst.

Österfärnebo 22/4 2023
© Föreningen för myggbekämpning | 2023