Stadgar

Stadgar

Stadgar för Föreningen för myggbekämpning

Ändamål § 1

Föreningen som är politiskt obunden ska verka nationellt och alla oberoende av bostadsort ska ha möjlighet att ansluta sig

Föreningens arbete ska ske i samklang med regeringsbeslut som ”god bebyggd miljö, hållbar utveckling och kravet på en god hälsa för nuvarande och kommande generationer ”

Detta ska uppnås genom :

· Att föreningen skall verka för att nödvändig bekämpning kan utföras på de ställen i Sverige som drabbats av
översvämmningsmygg.

· Att befrämja kunskap om stickmygg och bekämpningsmetoder.

· Att utöva påtryckningar på berörda myndigheter och beslutsfattare.

· Att kartlägga problemområden och arbeta nationellt.

Medlemskap § 2

Föreningen är öppen för fysiska och juridiska personer.

Medlemskap erhålles genom inbetalning till föreningen av årsavgift, vars storlek för varje år fastställs av föreningsstämman.

Medlemskapet vidmakthålles genom inbetalning av årsavgift för följande år. För utövande av rösträtt på föreningsstämma eller extra stämma har medlem att visa att årsavgiften erlagts.

Beslutande organ § 3

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra stämma och styrelsen.

Förening- och extra stämma § 4

Föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång.

Extra stämma skall utlysas av styrelsen när denna, revisorerna eller lägst 10 % av medlemmarna gör framställning därom.

Kallelse § 5

Kallelse till föreningsstämma och extra stämma utsänds till samtliga medlemmar genom meddelande i föreningsblad eller brev med post i så god tid att medlemmar kan beräknas erhålla del av kallelsen minst 14 dagar före.

Kallelsen intages också på föreningens hemsida.

Föreningsstämma § 6

Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen därtill utsett.

Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Upprättande av röstlängd genomföre av stämmans ordförande om denne valts utan omröstning. I annat fall av den
som öppnat stämman. Röstlängden skall godkännas av stämman och gäller till dess den ändras av stämman.

4. Val av sekreterare för mötet.

5. Fastställande av om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av styrelseordförande.

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

11. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.

12. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

13. Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår.

14. Förslag som väckts av styrelsen, eller som av medlem ingivits skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före
stämman.

Rösträtt § 7

Varje medlem äger en röst vid stämma. Föreningsstämma och extra stämma är beslutsför med det antal medlemmar som infunnit sig.

Medlem som är fysisk person äger genom utfärdande av skriftlig fullmakt låta sig företrädas på stämman av annan röstberättigad medlem, som är fysisk person.

Ombudet äger ej företräda fler än en fullmaktsgivare och sig själv.

Medlem, som är juridisk person, företräds på stämma av behörig ställföreträdare eller ombud. Ställföreträdaren eller ombud för medlem , som juridisk person, äger ej företräda annan medlem än den juridiska personen, dock , om han är röstberättigad medlem, även sig själv.

Medlem, som ej avser att personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud närvara vid föreningstämman eller extra stämma, äger delta i på stämman förekommande val genom poströstning.

Vid poströstning får begagnas endast av styrelsen inför stämman tillandahållen röstsedel. I denna skall finnas uppgifter om vilka personer som stadgeenligt föreslagits av valberedningen och medlemmar inför de på stämman förekommande valen och besked om hur röstsedeln skall användas.

Röstsedel skall av poströstande medlem ifyllas med uppgifter om på vilka föreslagna personer medlemmen röstar.

Styrelsen har i samband med kallelse till stämman tillhandahålla var medlem blankett för röstsedel enligt ovan och besked om förfarandet vid poströstning.

Röstsedel är giltig även om den ej tillkännager den röstandes mening i alla förekommande val.

Alla val sker öppet, om inte medlem begär sluten votering. Alla beslut fattas med absolut majoritet, såvida annat ej är stadgat. Vid lika röstetal gäller att val avgörs genom lottning och övriga ärenden genom ordförandens utslagsröst i den mån denna har rösträtt och i annat fall genom styrelsens ordförande.

Valbarhet § 8

Valbar till föreningens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i föreningen.

Styrelsen § 9

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Österfärnebo, Sandvikens kommun.

Styrelsen skall bestå av ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter.

Suppleanter för ordinarie styrelseledamöter kan utses.

Ordföranden väljes för en tid av ett år av övriga styrelsemöter för en tid av två år, omval får ske.

Mandatperioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den föreningsstämma som äger rum ett, eller i förekommande fall två år därefter.

Styrelsens sammanträden § 10

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger. Om minst tre styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden skall sådant äga rum snarast möjligt.

Firmateckning § 11

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen därtill utser.

Verksamhet och räkenskapsår § 12

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Revision § 13

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en ordinarie revisor utsedd av ordinarie föreningsstämma. Därutöver ska en revisorsersättare väljas. Mandattiden är 1 år. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse vid ordinarie föreningsstämma.

Valberedning § 14

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Ledamöterna väljes av ordinarie föreningsstämma för perioden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.

Medlem får senast fyra veckor före stämma vid vilken val förekommer, inlämna förslag till kandidater för de befattningar till vilka val skall ske.

Valberedningen meddelar inför stämman de namnförslag som inkommit samt valberedningens eget förslag.

Alla kandidater skall ha accepterat nomineringen.

Stadgeändring § 15

Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna kan fattas på ordinarie stämma om samtliga närvarande röstberättigade biträder förslaget. I annat fall fordras beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. För giltligt beslut krävs att minst 2/3 av de röstande på respektive stämmor biträder beslutet samt att minst en månad förflutit mellan stämmorna. Kallese till den senare stämman får ej utsändas förrän den första stämman hållits.

Vid beslut om föreningens upplösning och likvidation skall utses högst tre likvidatorer. Likvidatorerna skall avlämna redovisning för sin förvaltning till föreningsstämman.

Finns överskjutande medel vid likvidationen skal dessa användas till att bilda en stiftelse om denna inte redan är bildad som skall befrämja kunskap om stickmyggor och bekämpning. stiftelsen skall vara självständig.

När likvidationen är avslutad och likvidatorernas redovisning är framlagd anses föreningen upplöst.

Österfärnebo 13/8 2012