Om oss

Om oss

Föreningen för myggbekämpning

Föreningen som är politiskt obunden ska verka nationellt och alla oberoende av bostadsort ska ha möjlighet att ansluta sig.
Föreningens arbete ska ske i samklang med regeringsbeslut om ”god bebyggd miljö, hållbar utveckling och kravet på en god hälsa för nuvarande och kommande generationer.”

Detta ska uppnås genom :
– Att föreningen skall verka för att nödvändig bekämpning kan utföras på de ställen i sverige som drabbats av översvämningsmygg.
– Att befrämja kunskap om stickmygg och bekämpningsmetoder.
– Att utöva påtryckningar på berörda myndigheter och beslutsfattare.
– Att kartlägga problemområden och arbeta nationellt.

Styrelsen

Ordföranden 1 år
Evelina Viiri-Grafolo. Östa
Mail svar@stickmygg.com

Kassör 
Ellen Röjerås

Sekreterare
Stina Persson, Hyttön

Övriga Ledamöter
Ulrika Johansson, Hyttön
Jonas Hedén

Suppleant
Paul DeFreene

Valberedning
Ingrid Bergman  Österfärnebo, Sammankallande
Anna Eklund
Elias Regelin

Revisorer
Karl-Erik Ferner
(ordinarie revisor) Österfärnebo – 1 år
Anders Wedin (revisorssuppleant)

Föreningens org nr = 802467 – 6184

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Österfärnebo, Sandvikens kommun.
Styrelsen ska bestå av ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter.
Suppleanter för ordinarie styrelsemöte kan utses.
Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid på två år. Omval får ske.

Mandat perioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den som äger rum ett, eller i förekommande fall två år därefter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger. om minst tre styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden skall sådan äga rum snarast möjligt.