Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Följ oss på Instagram @stickmygg

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en
Nationell förening

Nyheter

Kallelse till Föreningsstämma

DATUM: 22 APRIL, KL. 14.00-16.00

PLATS:
Färnebovägen 898
810 20 Österfärnebo

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
(Finns även tillgängliga på hemsidan 2 veckor innan stämman)
Se bifogat infoblad för det senaste från föreningen.

Vi bjuder på fika.
Välkomna!
/Styrelsen

Dagordning årsstämma 22 april 2023

Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen därtill utsett. Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Upprättande av röstlängd genomförs av stämmans ordförande om denne valts utan omröstning. I annat fall av den som öppnat stämman. Röstlängden skall godkännas av stämman och gäller till dess den
ändras av stämman.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Fastställande av om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av styrelseordförande.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
13. Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår.
14. Förslag som väckts av styrelsen, eller som av medlem ingivits skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Förslag från styrelsen att behandla i årsstämman Styrelsen föreslår att förenkla föreningens stadgar då dessa är onödigt komplicerade för en ideell förening. Förslag att valberedningen kan bestå av två ledamöter istället för tre. Poströstning enligt §7 i stadgarna föreslår styrelsen att ta bort för att underlätta styrelsearbetet. Röstning kommer därmed endast kunna läggas av närvarande medlemmar,
inkl. de som företräds av ombud.

Här kan du följa ärendet hos Naturvårdsverket om ansökan för myggbekämpning
under 2023–2025 vid Nedre Dalälven

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen,
bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade
områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna
vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med
ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor
i de drabbade områden
att driva frågan.

2021-04-08 –Gotländska myggor skall kartläggas för att underlätta bekämpning.

Årsmötesprotokoll 2022 ligger underfliken Arkiv/Protokoll och nya styrelsen ligger under fliken Om oss.

Här kommer vi skriva vilka områden som kommer bekämpas och när.

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025
skickades in idag (2022-06-22).

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha.
Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

beslut om bekämpning i Forshaga kommun

Nu har Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun kommit.
Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. 

Här kan du läsa och ladda ner Beslutet för myggbekämpning i Forshaga.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 1, Hur man överklagar.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 2, Karta över Forshaga.

Kommande

Nu har vi lanserat vår nya hemsida!

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nya funktioner under året. Vår fokus är att öka informationen gällande bekämpningen av översvämningsmygg samt gör det enkelt för er att bli medlem och ta del av statusen på bekämpningen i just ditt område.

Klicka på vattendropparna för
att se vattenståndet i Dalälven, ista.

Klicka på solen för att se vädret idag i Österfärnebo.