Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Styrelse 

Styrelsen efter årsmöte 20190407

Ordföranden 1 år

Pelle Svensson, Gysinge

Tel. 073- 526 33 89 

Mail ordforanden@stickmygg.com och/eller pelle.gysinge@outlook.com 

 

Kassör 1 år kvar 

Håkan Berglin

Adress: Mattövägen 25

81197 Gysinge

Mail Kassor@stickmygg.com och/eller berglin.hakan@outlook.com  

 

Övriga Ledamöter

Robert Brook, vice ordförande, Österfärnebo, 2 år

Gerhard Winroth,  ledamot, Möklinta -2 år   

Rolf Lundén, sekreterare,  Gysinge -  1 år kvar 

   

Suppleant

Ulrika Johansson, Hyttön 1 år

Britta Wendelius, Möklinta 1 år

 

Valberedning

Anne-Chatrine Berg  Österfärnebo 1 år Sammankallande

Anna Eklund, Huddunge

Björn Jägers, By

 

Revisorer

Peter Sjöberg PWC Sandviken - 1 år

Karl-Erik Ferner Österfärnebo - 1 år

Revisorsuppleant

Ingrid Eliasson - Löthman


 Föreningens org nr = 802467 - 6184
 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Österfärnebo, Sandvikens kommun. 
Styrelsen ska bestå av ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter. 
Suppleanter för ordinarie styrelsemöte kan utses. 
Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid på två år. Omval får ske. 

Mandat perioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den som äger rum ett, eller i förekommande fall två år därefter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger. om minst tre styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden skall sådan äga rum snarast möjligt.